Brother
 1. Etusivu
 2. Tietoa Brotherista
 3. Brother Earth
 4. Brother tuotteet ja säädöstenmukaisuus
Brother Earth

Säädösten-
mukaisuus

Brother täyttää usean eurooppalaisen lainsäädännön sekä standardin vaatimukset. Tarkemmat tiedot löydät alla olevasta luettelosta. 

Brother konsernin ympäristöpolitiikka ja sen soveltaminen ympäristöaktiviteeteissa
Brother konsernin ympäristöpolitiikka perustuu globaaliin filosofiaan ja Global Charter -käsikirjaamme, joka yhdistää kaiken ympäristötoimintamme. Se määrittelee koko konsernin yhteisen ympäristöpolitiikan, jota Brother kehittää maailmanlaajuisesti ympäristön suojelemiseksi huomioiden tuotteen suorituskyvyn ja laadun lisäksi myös ympäristönäkökohdat.

Perusfilosofia
Brother konserni toimii positiivisesti ja vähentää jatkuvasti liiketoimintansa kaikkien osa-alueiden ympäristökuormitusta yhteiskunnan kestävän kehityksen saavuttamiseksi.

Ympäristöpolitiikan perusta
Ympäristö tulee huomioida kaikissa toiminnoissa. Turvallisuuden ja ympäristövaikutuksen tulee olla tärkeitä huomioon otettavia seikkoja tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa aina suunnittelusta, kehityksestä, valmistuksesta, käytöstä ja käytöstä poistamisesta uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen.

 

Brother Nordicin ympäristöpolitiikan voit lukea tästä.

ISO on lyhenne sanoista "International Organization for Standardization". Vuonna 1947 perustettu ISO on maailman tunnetuin kansainvälisisä standardeja kehittävä standardointijärjestö, jonka tavoitteena on parantaa eri alojen työskentelyn tuottavuutta ja tehokkuutta.

Lainsäädäntö ei edellytä yrityksia hakemaan ISO-sertifiointeja, vaan niiden hakeminen on vapaaehtoista. Ympäristövastuusta huolehtivana yrityksenä pidämme ISO 14001 ympäristöjärjestelmämme sertifiointia tärkeänä.

Mitä ISO 14001 tarkoittaa käytännössä?

Se tarkoittaa, että olemme luoneet järjestelmän joka takaa, että toimimme ympäristöhallinnan parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Puolueeton sertifiointiyritys varmistaa, että toimintamme täyttää standardin vaatimukset. 
- Asetamme ympäristötavoitteita ympäristövaikutusten alentamiseksi ja kestävän kehityksen tukemiseksi.
- Olemme luoneet toimintaohjeet merkittävien ympäristövaikutusten mittarointiin ja valvontaan.
- Seuraamme säännöllisesti ympäristölainsäädännön asettamien vaatimusten täyttymistä, kuten REACH (kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia koskeva direktiivi), RoHS (direktiivi joka rajoittaa tiettyjen aineiden käyttöä sähkölaitteissa), jätelainsäädäntö, kuten WEEE (sähkö- ja elektroniikkaromua koskeva direktiivi) ja ErP (energiaa käyttävien laitteiden ekologista suunnittelua koskeva direktiivi).
- Sisäisin auditoinnein tarkistamme toimintamme tehokkuuden ja käytäntöjen noudattamisen. Olemme myös luoneet järjestelmän korjaavia toimenpiteitä varten mikäli auditoinneissa havaitaan, että korjausta tai lisäopastusta tarvitaan.
- Luomamme johdonkatselmusjärjestelmä varmistaa jatkuvan parantamisen ympäristöä huomioivissa toimitatavoissamme.

Mitä ISO 14001 merkitsee?

 • Ylläpidämme kansainvälisesti tunnettua ympäristöjärjestelmää ympäristönhallinnan parhaiden käytäntöjen mukaisesti.
 • Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen.
 • Olemme luoneet vankan järjestelmän ja toimintaohjeet sen toteuttamiseen. Olemme sitoutuneet jatkuvaan toimintamme parantamiseen sekä aiheuttamiemme ympäristövaikutusten tunnistamiseen ja alentamiseen.

ISO 14001 saavutuksemme

Olemme ylpeitä siitä, että kaikki tehtaamme ovat ISO 14001-sertifioituja. Vahva sitoumuksemme ympäristöön näkyy myös siinä, että huhtikuusta 2013 eteenpäin myös kaikki Euroopan maakonttorit ovat olleet ISO 14001-sertifioituja. Euroopan pääkonttorissa toimiva ympäristökoordinaattori Diane Carling on tukenut kaikkia Euroopan maakonttoreita ISO 14001 sertifioinnissa.

Brother Nordicin ISO14001-sertifikaatti

REACH-asetus (lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) tarkoittaa Euroopan unionin asetusta  kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoittamisesta. Asetuksen tavoitteena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua. REACH-asetus koskee Euroopassa toimivia yrityksiä ja asettaa yrityksille kemiallisiin aineisiin liittyviä velvoitteita. REACH-asetus 1907/2006 tuli voimaan kesäkuun alusta 2007. Vastuullisena ja ympäristötietoisena yrityksenä olemme sitoutuneet täyttämään REACH-asetuksen vaatimukset.

Mitä REACH-asetus sisältää?

Brotherin on kerättävä tietoa tuotteissamme käytettyjen kemikaalien ominaisuuksista. Aineet on rekisteröitävä keskitettyyn tietokantaan, jonka ylläpidosta vastaa ECHA European Chemicals Agency, vuoteen 2018 saakka asetetun vaiheittaisen rekisteröintiaikataulun mukaisesti. Yhteistyössä toimittajiensa kanssa Brother on noudattanut kaikkia REACH-määräaikoja tähän saakka ja pyrkii varmistamaan tulevien määräaikojen noudattamisen.

Erittäin suurta huolta aiheuttavat aineet

Lainsäädännön nojalla meidän on jatkuvasti seurattava REACH:in erittäin suurta huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) -kandidaattilistaa ja tarkistettava käytetäänkö niitä tuotteissamme. REACH-asetus vaatii meitä ilmoittamaan turvallisen käytön edellyttämistä toimenpiteistä, jos tuotteeseen sisältyy erittäin suurta huolta aiheuttavien aineiden listalla mainittua ainetta yli 0,1 painoprosenttia. Tietoa Brother-tuotteista, jotka sisältävät SVHC-listalla mainittuja aineita löydät REACH-tiedonannosta.

RoHS tulee sanoista Restriction of Hazardous Substances (vaarallisten aineiden rajoittaminen). Tämä eurooppalainen lainsäädäntö rajoittaa tiettyjen haitallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkatuotteissa.

RoHS-direktiivi 2011/65/EU koskee kaikkia sähkö- ja elektroniikkatuotteita jotka on tuotu markkinoille 1.7.2006 jälkeen. Se rajoittaa kuuden aineen käyttöä ja nämä ovat lyijy, elohopea, kadmium, kuudenarvoinen kromi ja kaksi bromattua palonestoainetta (PBDE ja PBB).

Miksi RoHS-direktiivillä ja CE-merkinnällä on merkitystä?

Tuotteiltamme edellytetään CE-merkintää osana Euroopan toimintojamme. CE-merkintä osoittaa, että tuotteemme on suunniteltu, testattu ja valmistettu EU-direktiivien vaatimusten mukaisesti.CE-vaatimustenmukaisuusvakuutukset sisältävät tiedot myös RoHS-direktiivin täyttymisestä.

Energiaa käyttävien laitteiden ekologista suunnittelua koskeva direktiivi on osa eurooppalaista lainsäädäntöä. Se asettaa ekologiset vaatimukset energiaa käyttävien laitteiden tuotesuunnittelulle ja energiankulutukselle.

Energiaa käyttävien laitteiden ekologista suunnittelua koskeva direktiivi 2009/125/EY koskee kaikkia EU:n jäsenmaissa myytäviä tuotteita. Direktiivi edellyttää, että energiaa käyttävien laitteiden valmistajat pyrkivät pienentämään tuotteidensa energiankulutusta jo tuotesuunnittelusta lähtien.

Miten direktiivin vaatimukset toteutuvat?

Standardit otetaan käyttöön tiettyjä toimenpiteitä toteuttamalla. Näitä toimenpiteitä sovelletaan eri tuoteryhmiin, joita energiaa käyttävien laitteiden ekologista suunnittelua koskeva direktiivi koskee.


Brother-tuotteiden vaatimustenmukaisuus

 • Tuotteidemme virransäästö- ja valmiustilat täyttävät vaaditut energiankulutusnormit myös ulkoisia virtalähteitä käytettäessä.
 • Brother on voittoa tavoittelemattoman EuroVAprint yhdistyksen jäsen. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda eurooppalaiset kuvantamislaittteita valmistavat yritykset yhteen. Vapaaehtoinen sopimus päivitettiin vuonna 2013 sisältämään uusia standardeja kuten ENERGY Star version 2.0.
 • Vuonna 2015 astuivat voimaan verkkolaitteiden valmiustilalle asetetut virrankulutusrajat, jotka tullaan huomioimaan tuotesuunnittelussamme, joten laitteemme ovat vaatimustenmukaisia jatkossakin.
 • Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi (WEEE)
 • Paristo- ja akkudirektiivi
 • Pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi

 

WEEE-direktiivi

WEEE tulee sanoista Waste Electrical and Electronic Equipment (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu).

WEEE-direktiivi 2012/19/EU on eurooppalainen lainsäädäntö, joka astui voimaan heinäkuussa 2012. Sen tarkoituksena on kannustaa ihmisiä hävittämään sähkö- ja elektroniikkalaitteet asianmukaisella tavalla ja kierrättämään laitteet sekajätteenä hävittämisen sijaan. Direktiivi asettaa tavoitteet sähkölaitteiden keräämiselle, kierrättämiselle ja hyödyntämiselle. Sen tavoitteena on vähentää kaatopaikalle kulkeutuvan elektroniikan määrää ja kannustaa valmistajia ympäristöystävälliseen tuotesuunnitteluun. 

Miten WEEE-direktiivi liittyy Brotheriin? 

Tuotteemme suunnitellaan siten, että niiden sisältämät materiaalit on helppo erotella keräämistä ja kierrättämistä varten tuotteen elinkaaren päätyttyä. WEEE-direktiivin vaatimusten mukaisesti meillä on vastuu ottaa takaisin ja kierrättää tuotteet, jotka ovat elinkaarensa päässä, jokaisessa EU-maassa, jossa meillä on liiketoimintaa. Direktiivi vaatii meitä luomaan järjestelmän sähkö- ja elektroniikkaromun keräämistä varten. 

Miten prosessi toimii? 

Jokainen Euroopan maakonttori on sitoutunut WEEE-direktiivin noudattamiseen ja huolehtii tuottajavastuustaan maansa lainsäädännön mukaisesti. Brother Finland on huolehtinut tuottajavastuustaan liittymällä Elker-tuottajayhteisöön, joka huolehtii omistajiensa velvoitteista siten, että WEEE-direktiivin ja sitä vastaavan Suomen lainsäädännön vaatimukset täyttyvät.

 

Paristo- ja akkudirektiivi

Paristo- ja akkudirektiivi 2006/66/EY on eurooppalainen lainsäädäntö, joka astui voimaan lokakuussa 2008 ja seuraa sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (WEEE) jalanjälkiä.

Paristo- ja akkudirektiivin tavoitteena on vähentää paristoista ja kuista aiheutuvia ympäristöhaittoja. Direktiivi rajoittaa lyijyn, kadmiumin ja elohopean käyttöä paristoissa ja akuissa. Lainsäädännön tavoitteena on edistää paristojen ja akkujen kierrätystä. Tehokas käytettyjen paristojen ja akkujen kerääminen ja kierrätys estävät ympäristölle aiheutuvat vahingot ja säästävät luonnonvaroja.

Miten paristo- ja akkudirektiivi liittyy Brotheriin?

Me vastaamme tuotteidemme sisältämien paristojen ja akkujen keräämisestä, käsittelystä ja kierrättämisestä. Emme myy paristoja, mutta vastaanotamme tuotteidemme sisältämät käytetyt akut ja paristot ja kierrätämme ne veloituksetta. 

Miten prosessi toimii?

Jokainen Euroopan myyntitoimisto on sitoutunut noudattamaan paristo- ja akkudirektiiviä. Brother Finland on huolehtinut lakisääteisestä tuottajavastuustaan tekemällä tuottajavastuun siirtosopimuksen Recser Oy:n kanssa. Recser Oy hoitaa tuottajavastuumme kannettavien paristojen ja akkujen osalta.

 

Pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi

Pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi 94/62/EY astui EU:ssa voimaan vuo9nna 1994 säätelemään pakkausta ja kannustamaan Eurooppaa niiden kierrättämisessä.

Miten pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi liittyy Brotheriin?

Varmistamme, että pakkausmateriaalimme on suunniteltu mahdollisimman ympäristöystävälliseksi. Se merkitsee myös sitä, että meidän tulee perustaa järjestelmä tuotteidemme pakkausjätteen keräämiselle ja kierrättämiselle.

Miten prosessi toimii?

Jokainen Euroopan maakonttori on sitoutunut noudattamaan pakkaus- ja pakkausjätedirektiiviä ja huolehtimaan tuottajavastuustaan maansa lainsäädännön mukaisesti. Brother Finland on rekisteröitynyt Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kanssa, joka huolehtii puolestamme siitä, että direktiivin ja sitä vastaavan Suomen lainsäädännön velvoitteet täyttyvät.