Lisätty ostoskoriin
  1. Etusivu
  2. Tietoa Brotherista
  3. Kierrätysohjelmat
  4. Tuotteet ja säädöstenmukaisuus

Tuotteen elinkaari

 

Brother-laitteet suunnitellaan Japanissa ja niissä käytetään energiaa säästävää tekniikkaa. Laitteemme täyttävät soveltuvien eurooppalaisten lakien ja säädösten vaatimukset.
Tuotteemme valmistetaan Aasian tehtaissa. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota energiatehokkuuteen, hiilidioksipäästöjen alentamiseen ja syntyvän jätteen määrän vähentämiseen.
Tuotteemme pakataan kestämään kuljetuksen, pakkausmateriaalia on sopivasti, mutta ei liikaa. Lisäksi pakkauksemme ovat kierrätettävissä.
Vähennämme hiilijalanjälkeämme yhdistämällä eri tuoteluokkia yhteiskuljetuksiin, siksi tulostimet, skannerit ja tarratulostimet lähetetään yhtenä suurena eränä.
Laitteissamme on energiankulutusta, paperia ja värinkulutusta vähentävät toiminnot vakiona - automaattisesta kaksipuolisesta tulostuksesta syvään virransäästötilaan.
Brotherin laitteet, tulostustarvikkeet ja pakkaukset voidaan kierrättää veloituksetta. Kierrättämällä olet mukana tukemassa Cool Earth -hyväntekeväisyysjärjestöä, jonka tavoitteena on estää sademetsien häviäminen.

Sertifioinnit ja direktiivit

ISO 14064

määrittää periaatteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle ja raportoinnille (GHG). Brotherin eurooppalaiset toimistot ovat keränneet ja suorittaneet GHG-päästöjä koskevaa laskentaa 1.4.2016-30.3.2017 välisen ajan ja saaneet sertifioinnin.

ISO on lyhenne sanoista International Organization for Standardization, on maailman tunnetuin kansainvälisiä standardeja kehittävä standardointijärjestö, jonka tavoitteena on parantaa eri alojen työskentelyn tuottavuutta ja tehokkuutta.

Lainsäädäntö ei edellytä yrityksiä hakemaan ISO-sertifiointeja, vaan niiden hakeminen on vapaaehtoista. Ympäristövastuusta huolehtivana yrityksenä pidämme ISO 14001 ympäristöjärjestelmämme sertifiointia tärkeänä.

 

Mitä ISO 14001 tarkoittaa käytännössä?

Se tarkoittaa, että olemme luoneet järjestelmän joka takaa, että toimimme ympäristönhallinnan parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Puolueeton sertifiointiyritys varmistaa, että toimintamme täyttää standardin vaatimukset.

- Asetamme ympäristötavoitteita ympäristövaikutusten alentamiseksi ja kestävän kehityksen tukemiseksi.

- Olemme luoneet toimintaohjeet merkittävien ympäristövaikutusten mittarointiin ja valvontaan.

- Seuraamme säännöllisesti ympäristölainsäädännön asettamien vaatimusten täyttymistä, kuten REACH (kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia koskeva direktiivi), RoHS (direktiivi, joka rajoittaa tiettyjen aineiden käyttöä sähkölaitteissa), jätelainsäädäntö, kuten WEEE (sähkö- ja elektroniikkaromia koskeva direktiivi) ja ErP (energiaa käyttävien laitteiden ekologista suunnittelua koskeva direktiivi).

- Sisäisin auditoinnein tarkistamme toimintamme tehokkuuden ja käytäntöjen noudattamisen. Olemme myös luoneet järjestelmän korjaavia toimenpiteitä varten, mikäli auditoinneissa havaitaan, että korjausta ja lisäopastusta tarvitaan.

- Luomamme johdonkatselmusjärjestelmä varmistaa jatkuvan parantamisen ympäristöä huomioivissa toimintatavoissamme.

 

Mitä ISO 14001 merkitsee?

- Ylläpidämme kansainvälisesti tunnettua ympäristöjärjestelmää ympäristönhallinnan parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

- Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen.

- Olemme luoneet vankan järjestelmän ja toimintaohjeet sen toteuttamiseen. Olemme sitoutuneet jatkuvaan toimintamme parantamiseen sekä aihuettamiemme ympäristövaikutusten tunnistamiseen ja alentamiseen.

 

ISO 14001 saavutuksemme

Olemme ylpeitä siitä, että kaikki tehtaamme ovat ISO 14001 -sertifioituja. Vahva sitoumuksemme ympäristöön näkyy myös siinä, että huhtikuusta 2013 saakka kaikki Euroopan maakonttorit ovat olleet ISO 14001 -sertifioituja. Euroopan pääkonttorissa toimivaympäristökoordinaattori Diane Carling on tukenut kaikkia Euroopan maakonttoreita ISO 14001 -sertifioinnissa.

 

ISO 14001:2015
Uudistettu ympäristöjärjestelmästandardi määrittelee vaatimukset, joita organisaatio voi käyttää parantamaan ympäristönsuojelutasoaan. Ympäristöjärjestelmämme on ISO 14001:2015 päivitetty.

 

Brother Nordicin ISO 14001 -sertifikaatti

Uudistettu ympäristöjärjestelmästandardi määrittelee vaatimukset, joita organisaatio voi käyttää parantamaan ympäristönsuojelutasoaan. Ympäristöjärjestelmämme on ISO 14001:2015 päivitetty.

REACH-asetus (lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) tarkoittaa Euroopan unionin asetusta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoittamisesta. Asetuksen tavoitteena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua. REACH-asetus koskee kaikkia Euroopassa toimivia yrityksiä ja asettaa yrityksille kemiallisiin aineisiin liittyviä velvoitteita.

REACH-asetus (1907/2006) astui voimaan 1.6.2007.Vastuullisena ja ympäristötietoisena yrityksenä olemme sitoutuneet täyttämään REACH-asetuksen vaatimukset.

Mitä REACH-asetus velvoittaa?
Brotherin on kerättävä tietoa tuotteissa käytettyjen kemiallisten aineiden ominaisuuksista. Aineet on rekisteröitävä Euroopan Kemikaaliviraston (ECHA) ylläpitämään tietokantaan REACH-määräaikoja noudattaen.

Erityistä huolta aiheuttavat aineet 
Lainsäädännön vaatimusten mukaisesti seuraamme jatkuvasti tuotteidemme sisältämiä aineita ja vertaamme niitä REACH SVHC-listan (Substances of very high concern) kemikaaleihin. Kemikaaliasetuksen vaatimusten mukaisesti ilmoitamme turvallisen käytön edellyttämistä toimenpiteistä, jos tuotteeseen sisältyy yli 0,1 paino-% SVHC-listalla mainittua ainetta. Tiedot Brother-tuotteiden sisältämistä SVHC-kemikaaleista löytyvät alla olevasta REACH-tiedonannosta.

 

Reach-tiedonanto

Jokaisella Brother-tuotteella on vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka vahvistaa, että kyseinen tuote täyttää kaikkien soveltuvien direktiivien vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on vapaasti ladattavissa tukisivuiltamme.

Huom. CE-vaatimustenmukaisuusvakuutukset sisältävät tiedot myös RoHS-direktiivin täyttymisestä.

Ympäristövastuullisena yrityksenä täytämme seuraavien eurooppalaisten jätelainsäädäntöjen vaatimukset: Sähkö- ja elektroniikkaromu (WEEE-direktiivi), paristo- ja akkudirektiivi ja pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi. 

WEEE-direktiivi - Brother-tuotteet suunnitellaan siten, että niiden sisältämät materiaalit on helppo erotella keräämistä ja kierrättämistä varten niiden elikaaren päätyttyä. Brother Finland huolehtii tuottajavastuustaan ja kuuluu Elker-tuottajayhteistöön, joka huolehtii omistajiensa velvoitteista siten, että WEEE-direktiivin ja sitä vastaavan Suomen lainsäädännön vaatimukset täyttyvät. 

Paristo ja akkudirektiivi - Direktiivin tavoitteena on vähentää paristoista ja akuista aiheutuvia ympäristöhaittoja ja edistää niiden kierrätystä. Jokainen euroopan myyntitoimisto on sitoutunut noudattamaan paristo- ja akkudirektiiviä. Brother Finland on huolehtinut lakisääteisestä tuottajavastuustaan tekemällä sopimuksen Recser Oy:n kanssa, joka hoitaa tuottajavastuumme kannettavien paristojen ja akkujen osalta. 

Pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi - Keskittyy neljään jätelainsäädännön osa-alueeseen - Ennaltaehkäisyyn, uusiokäyttöön, kierrätykseen ja hyötykäyttöön. Direktiivin vaatimusten mukaisesti varmistamme, että tuotepakkauksemme ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä. Brother Finland on rekisteröitynyt Suomen Pakkauskierrätys Rinkiin, joka huolehtii puolestamme siitä, että direktiivin ja sitä vastaavan Suomen lainsäädännön velvoitteet täyttyvät.

Ecodesign, energiaa käyttävien laitteiden ekologista suunnitelua koskeva direktiivi on osa eurooppalaista lainsäädäntöä. Tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta ja alentaa negatiivista ympäristövaikutusta tuotesuunnittelun ja -tuotekehityksen aikana. Brother täyttää tämän lainsäädännön vaatimukset ja on lisäksi EuroVAprint yhdistyksen jäsen. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda eurooppalaiset kuvantamislaitteita valmistavat yrityksen yhteen ja saada heidät jatkuvasti alentamaan tuotteidensa energiankulutusta.
Brother-tuotteiden ympäristömerkit

Ympäristömerkit

Olemme ylpeitä siitä, että tuotteillemme on myönnetty useita ympäristömerkkejä. Lue lisää.

Käyttöturvallisuustiedotteet

Löydät käyttöturvallisuustiedotteet erillisestä sivustosta, klikkaa alla olevaa linkkiä.

Tutustu käyttöturvallisuustiedotteisiin