1. Etusivu Brother
  2. Yritysratkaisut
  3. Brotherin resurssikeskus
  4. Blogi
  5. Tehokkuus
  6. 2022
  7. Miten merkinnät parantavat sähköturvallisuutta?
Sähköasentaja kiinnittää tarramerkintää sulakekaappiin

Miten merkinnät parantavat sähköturvallisuutta?

EU:n alueella tapahtuu vuosittain noin 3,1 miljoonaa työtapaturmaa, joista yli 3000 johtaa ihmishenkien menetykseen.


Sähköiskuista1 aiheutuvien ihmishenkien menetykseen johtavien tapaturmien määrä EU:ssa on 30-kertainen verrattuna muihin tapaturmiin2 Tästä johtuen Euroopan parlamentti on vaatinut kiinnittämään erityistä huomiota sähköturvallisuuteen ja sähköön liittyvien työtapaturmien ehkäisemiseen.

Jo nyt käynnissä on Euroopan komission Vision Zero -aloite, jonka tavoitteena on poistaa kuolemaan johtavat työtapaturmat vaatimalla työnantajia parantamaan tietoisuutta työtapaturmiin johtavista riskeistä.3 Sähköalalla on kuitenkin ryhdytty hajauttamaan prosesseja ja työvoimaa pienemmiksi yksiköiksi, minkä seurauksena työntekijöiden tietoisuus sähkön vaaroista on saattanut heikentyä.4

Tämä on johtanut työsuojelutietoisuuden ja -kulttuurin heikkenemiseen ja siihen, että työterveyden ja -turvallisuuden toteuttamiseen on käytettävissä vähemmän resursseja. Työterveydestä ja -turvallisuudesta viestiminen ja sen ylläpitäminen koetaan myös työpaikoilla hankalaksi. Riskit eivät kuitenkaan kohdistu vain sähköasentajiin.4

Sähkövaarojen ymmärtäminen


Koko EU:ssa sähköön liittyvien työtapaturmien määrä on suurempi muilla työntekijöillä kuin sähköasentajilla. Tutkimus osoittaakin, että suurin osa kuolemaan johtaneista sähkötapaturmista tapahtuu muita töitä kuin sähkötöitä tekeville työntekijöille.5  Se ei liene yllättävää.

Nykyisen työsuojelulainsäädännön mukaan sähkövaaroista tiedottaminen ja kouluttaminen on pakollista vain sähkötyötä tekeville (sähköasentajille). Se tarkoittaa, että muut työntekijät (esimerkiksi huolto- ja IT-työntekijät ja asentajat) eivät juurikaan saa koulutusta sähkön vaaroista.5

Tarvitaankin täsmällisiä tarramerkintöjä, jotta sähkön vaaroihin liittyvät tiedot käyvät selkeästi ilmi ja vaarallisilta virheiltä voidaan välttyä.

Inhimillisten virheiden torjuminen


Tutkimusten mukaan inhimilliset erehdykset liittyvät voimakkaasti sähköturvallisuuden hallintaan,5 sillä 80 % sähkötapaturmista liittyy ihmisten toimintaan.6

Suurin osa sähkötapaturmista johtuu kahdesta syystä: Ensinnäkin ihmiset usein luulevat, että laitteesta on katkaistu jännite. Toinen syy on se, että laitteessa tiedetään olevan jännite mutta laitteen parissa työskentelevät eivät ole saaneet riittävää koulutusta tai he eivät ole suorittaneet vaadittuja turvatoimia.6

Tietoisuuden ja merkintöjen puute heikentää työntekijöiden kykyä ymmärtää riskejä.7 Miten sitten huolehditaan siitä, että työntekijät saavat tarvittavat turvatiedot voidakseen välttää sähkön vaaroja?
Miehen käsi pitää kiinni kaapeliin kiinnitetystä tarrasta, jossa vaarasta varoittavia huutomerkkejä.

Mitä sähköturvallisuus on ja miksi se on tärkeää?

EU:n työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan puitedirektiivin mukaan työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus arvioida kaikki työntekijöihin kohdistuvat terveys- ja turvallisuusriskit sekä ryhtyä tarvittaviin ehkäiseviin ja suojaaviin toimenpiteisiin. Tämä koskee myös sähkölaitteiden käyttöön ja sähköasennuksiin liittyviä riskejä.8

Direktiivin mukaan riskien ja sähkövaarojen torjumiseksi työnantajien tulee huolehtia työntekijöiden riittävästä ohjeistamisesta, ottaa käyttöön suojaustasoa parantavia toimenpiteitä ja yhdistettävä nämä keinot tehtäviin töihin.

Muissa direktiiveissä todetaan, että työnantajilla on lakisääteinen velvollisuus taata, että työpaikat täyttävät sähköasennuksia koskevat työterveyden ja -turvallisuuden vähimmäisvaatimukset9  ja että vaaralliset kohteet tulee varustaa varoitusmerkeillä.10

EU-lainsäädännön mukaan merkkien ja merkintöjen tehokkuutta ei saa heikentää huono suunnittelu, väärä sijoitus tai heikko kunto. Toimivuuden ja noudattamisen varmistamiseksi merkit ja merkinnät tulee huoltaa, tarkistaa, korjata ja tarvittaessa vaihtaa uusiin säännöllisesti.10

Miten ammattimaiset merkinnät parantavat sähköturvallisuutta?

Yksi hyvin yksinkertainen tapa varmistaa kohteen selkeät merkinnät ja vaaratilanteiden välttäminen on merkitä kaapelit ja sähkölaitteet selkeästi.

Käsin kirjoitetut merkinnät täyttävät merkintöjen vaatimukset, mutta merkintöjen tekeminen käsin vie aikaa eivätkä materiaalit useinkaan ole kestäviä. Ajan mittaan ne voivat haalistua tai rikkoutua, jolloin laite ei enää olekaan asianmukaisesti merkitty. Se kasvattaa tapaturmariskiä ja lisää merkintöjen korvaamiseen kuluvaa aikaa ja kustannuksia.

Kannettavista tarratulostimista onkin tullut tärkeitä työkaluja, sillä niillä sähköasentajat pystyvät merkitsemään kaapelit, putket, kytkimet, sulakekotelot ja laitteiden paneelit ammattimaisesti ja kestävästi.

Sähkön vaaroista on tärkeää ilmoittaa työntekijöille merkinnöillä, joissa on selkeästi erottuvat värit, jotka sopivat moniin eri tarkoituksiin ja joista vaaditut tiedot käyvät ilmi mahdollisimman selkeästi.

Lisäksi suosittelemme, että merkintöihin käytetään tarroja, jotka kestävät vaativia ympäristöjä sekä hankausta, äärilämpötiloja, vettä ja kemikaaleja eivätkä haalistu. Mitä pidempään merkinnät pysyvät hyvässä kunnossa, sitä pienempi sähkötapaturman riski on ja sitä harvemmin merkinnät pitää vaihtaa uusiin.

Katso, miten Brotherin sähköasentajille tarkoitetut tarratulostimet tekevät työstä turvallisempaa ja helpompaa.


Lähteet


1. ec.europa.eu (Eurostat): "Statistics explained - Accidents at work statistics" - Marraskuu2020
2. europarl.europa.eu: "Question for written answer E-001413/2021"
3.  Euroopan komissio: ”Työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys 2021–2027 Työterveys ja -turvallisuus muuttuvassa työelämässä” – Heinäkuu 2021
4. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto / Euroopan riskinseurantakeskus: "Green Jobs, new risks? New and emerging risks to occupational safety and health in the electricity sector (Workshop for European Sectoral Social Dialogue Committee ‘Electricity’)"
5. International Journal of Environmental Research and Public Health: "Risk Profiling from the European Statistics on Accidents at Work (ESAW) Accidents′ Databases: A Case Study in Construction Sites" - December 2019
6. oshwiki.eu: "Electricity" - (Ivan Božič, Institute of Occupational Safety, Slovenia)
7. ESENER: "Workplace risk assessments carried out regularly, by country, 2014-2019"
8. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston puitedirektiivi 89/391/ETY toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä
9. Direktiivi 89/654/ETY työpaikoille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista
10. Direktiivi 92/58/ETY työssä käytettäviä turvallisuus- ja/tai terveysmerkkejä koskevista vähimmäisvaatimuksista

Lue lisää aiheesta Tehokkuus

Saatat pitää myös

Takaisin alkuun