Tuotanto- ja logistiikkalinjan työntekijä kiinnittää tulostamaansa viivakooditarraa tuotteeseen.

Näin varmistat virheettömät merkinnät

Kun tuotanto ja logistiikka on hajautettu, viivakoodimerkintöjen täsmällisyys ja luettavuus nousevat arvoon arvaamattomaan.

Yrityksille on tärkeää, että tuotantolinjalla tulostetut viivakoodimerkinnät täyttävät alan vaatimukset ja että ne ovat luettavissa koko toimitusketjun alusta loppuun. Tarkastuksia ei enää haluta rajata tiettyyn otantaan viivakoodierää kohden.

Tällä hetkellä verifiointia käytetään pääasiassa 1D-viivakoodien yhteydessä, mutta 2D-viivakoodien yleistymisen myötä verifiointi on laajenemassa myös niihin. Suunnittelijat ja tulostimet pystyvät nimittäin mahduttamaan 2D-viivakoodeihin enemmän tietoa pienempään alaan, mutta niiden luettavuus säilyy parempana.

Helposti luettavat viivakoodit takaavat lähetysten jäljitettävyyden koko toimitusketjun matkalta, mikä parantaa ja tehostaa toimitusketjun toimintaa. Tarrojen verifiointiratkaisuissa käytetään kameroita tai kuvaan perustuvia skannauslaitteita, jotka edellyttävät yhdenmukaisia tarratietokantoja ja laitteita. Kun tarkastuksessa löytyy huonosti tulostettu tai virheellinen tarra, tuotanto voidaan keskeyttää virheiden korjaamiseksi. Samalla virheelliset tuotteet saadaan siirretyksi pois linjalta.

Miksi kiinnostus merkintöjen tarkastukseen lisääntyy?

Automaattisen tunnistuksen ja datankeruuteknologian johtavan asiantuntijaorganisaatio VDC Researchin hiljattain tekemässä tutkimuksessa tavoitteena oli ymmärtää paremmin yritysten datankeruuseen ja merkitsemiseen tekemiä teknologiainvestointeja.

Perimmäisenä tavoitteena on vääriin merkintöihin ja muihin merkintävirheisiin liittyvien riskien pienentäminen ja samalla yleisen tarkkuuden parantaminen. Tutkimuksen vastaajat kertoivat harkitsevansa enenevässä määrin sellaisten integroitujen verifiointi- ja tarkastusjärjestelmien hankintaa, jotka pienentävät tai mahdollisesti poistavat kokonaan virheiden mahdollisuuden. Viivakoodien verifioinnin ja tarkastuksen integroiminen tarratulostusprosessiin auttaa varmistamaan tarrojen oikeellisuuden ja laadun sekä vahvistamaan merkittyjen kohteiden seurantaa.

VDC:n mukaan viivakoodit eivät ilman verifiointia todennäköisesti jäisi haaviin, ennen kuin ne ovat lukukelvottomia. Lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet yritykset (96 %) ilmoittivat, että niillä on käynnissä tai suunnitelmissa investointeja ratkaisuihin, jotka vahvistavat tarrojen tietojen, merkkien ja numeroiden laadun sekä tunnistavat tarrat, jotka eivät täytä asiakkaan tai standardien mukaisia vaatimuksia.

Joidenkin ei-sitovien suositusten mukaan merkintöjen tulisi täyttää ISO/IEC-standardien vaatimukset, esimerkiksi 15416 (viivakoodin tulostuslaadun testauseritelmä– lineaariset symbolit), 15415 (viivakoodin tulostuslaadun testauseritelmä – 2D symbolit) ja 29158 (suoraa osamerkintää koskevat laatuohjeet).

Yritykset investoivat tai harkitsevat investointeja teknologioihin, jotka auttavat pienentämään virhemerkinnöistä ja lukukelvottomista merkinnöistä aiheutuvia riskejä. Tällaiset hankinnat vaikuttavat myönteisesti yritysten valmistus- ja jakelutoimintoihin, vähentävät takaisinvetojen määrää ja lisäävät asiakastyytyväisyyttä.

Työntekijä tuotanto- ja logistiikkalinjastolla tarkastelee tulostamaansa viivakooditarraa.

Mikä edistää investointeja merkintöjen verifiointi- ja tarkastusjärjestelmiin?

Tärkeimpiä näiden järjestelmien kysyntää kasvattavia tekijöitä ovat seuraavat:

1.    Tarve parantaa operatiivisen toiminnan kokonaistehokkuutta on suurempi kuin koskaan

Yrityksillä on vaikeuksia määrittää merkintävirheiden aiheuttamien kustannusten todellista suuruutta. Ne kuitenkin pyrkivät pienentämään virheiden kokonaismäärää ja edistämään tuottavuutta. Askel tähän suuntaan on merkintäteknologian investointien yhdenmukaistaminen. Koska automaattisiin tarratulostusprosesseihin ei liity virhealtista manuaalista tietojen syöttöä, niiden avulla voidaan varmistaa, että tulostettavat tarrat täyttävät alan ja lainsäädännön vaatimukset. Näkökykyyn perustuvat tarkastusratkaisut ovat nyt tärkeässä asemassa, sillä niiden avulla tarratulostusprosessi voidaan yhdenmukaistaa sijaintiin katsomatta.

2.    Tiukka laadunvarmistus on välttämätöntä tuotannon ja toimitusten jatkuuvuden takaamiseksi

Erilaisiin merkintöihin tulostettavien tietojen määrä kasvaa jatkuvasti. Hyvin tavallista on, että merkintöjä pitää tulostaa paljon ja niitä koskevat vaatimukset ovat moninaiset. VDC:n tutkimus osoittaa, että pakkauksiin, varastojen täydennyksiin ja toimituksiin tulostetaan suuria volyymejä tarroja, joissa edellytetään tarkkoja muuttuvia tietoja. Tarve arvioida tuotetietotarrojen laatua ennen tuotteiden toimittamista on nyt suurempi kuin koskaan. Reaaliaikainen tarkastus ja verifiointi on ratkaisu tähän tarpeeseen, sillä se varmistaa, että tarratiedot tukevat yrityksen tavoitteita koko toimitusketjun jäljitettävyydestä. Tarrojen tarkastusratkaisut tarjoavat useita verifiointitasoja, joiden avulla varmistetaan, että tarrat on kiinnitetty tuotteisiin oikein, ne sisältävät vaaditut tiedot ja ovat selkeästi luettavissa (näin tulostuspäiden rikkoutuminen voidaan havaita, ennen kuin se aiheuttaa toiminnan keskeytymistä).

3.    Virhemerkinnöistä johtuvat ongelmat ovat kestämättömiä nykypäivän kiireisissä tavarantoimituksissa

Yritykset ovat enenevässä määrin globaaleja toimijoita sekä hankinnan että jakelun suhteen. Siksi ketteryydestä ja joustavuudesta on tullut tärkeää. Se kuitenkin edellyttää myös investointeja teknologiaan, jonka avulla poistetaan prosessien epäyhdenmukaisuuksia. Tarrojen täsmällisyyden ja reaaliaikaisen tuotteiden jäljitettävyyden tarve on nyt suurempi kuin koskaan, vaikka samalla yritykset pyrkivät karsimaan kustannuksia mahdollisimman paljon. Automaattisen visuaalisen tarkastuksen lisääminen on suosittu tapa pienentää virheiden mahdollisuutta ja tehostaa tuotantoa.

4.    Vaatimustenmukaisuutta koskevat odotukset muuttuvat jatkuvasti, mikä edistää automaation käyttöönottoa

Johtavat maailmanlaajuiset lainsäädäntöelimet ja suuryritysten asiakkaat suosittelevat, että heidän yhteistyökumppaninsa tarkistavat viivakoodien laadun riittävän hyvin. Tarkoituksena on parantaa ajoneuvojen osien, lääkintälaitteiden, lääkkeiden ja muiden tuotteiden jäljitettävyyttä. Esimerkiksi Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston ohjeluonnoksessa todetaan UDI-tunnisteista seuraavaa: ”Jos tarran luoja valitsee AIDC-järjestelmään kuuluvan viivakoodin, UDI-tunnisteen viivakoodin tulostuslaatu tulee tarkistaa”.

VDC:n tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että yrityksillä voi olla käytössään prosesseja, jotka edellyttävät vähintään ANSI C -ohjelmistokielen käyttöä. Merkintöjen laatua koskeva suositus on tarkoitus standardoida eri aloilla ja tuoteryhmissä, erityisesti laajamittaisessa ja valtioiden maiden rajat ylittävässä toiminnassa.

5.    Tulostusautomaatio poistaa yhtälöstä virhealttiin manuaalisen datansyötön

Luettavuusongelmat voivat johtaa merkittäviin talousseuraamuksiin sekä valmistajille että niiden toimittajille ja jakeluverkostoille. VDC:n tutkimus osoittaa, että viivakoodimerkintöjen virheisiin liittyvistä mitattavista kustannuksista merkittävimpiä ovat kalliit tuotepalautukset ja uudelleenvarastointi (34 %), uudelleenkäsittelystä ja poistoista aiheutuva hävikki (26 %) ja maksupalautukset (23 %). Tulostusautomaatio on korkealla yritysten investointien tärkeysjärjestyksessä, jotta tarrojen luomisprosessista voidaan poistaa inhimillinen tekijä. Automaattinen visuaalinen tarkastus AutoID:n ja visuaalisten laitteiden avulla auttaa yrityksiä välttämään lukukelvottomat tarrat ja automatisoimaan niiden uudelleentulostuksen.

Miten yritykset ylläpitävät merkintöjen laatua käyttäessään näitä ratkaisuja?

VDC:n tutkimuksesta käy ilmi, että merkintävirheiden osuus on vain hieman yli 3 prosenttia. Nämä virheet johtuvat tavallisesti merkintäprosessien yhdenmukaisuuden puutteesta hajautetuissa sijainneissa sekä manuaalisesti tehtävästä tiettyjen erien viivakoodien pistetarkistuksista. Merkintöjen tarkistus voi auttaa kuljettamaan tuotteen koko toimitusketjun läpi ilman turhia keskeytyksiä ja pienentämään yritysten toiminnan kokonaisriskejä.

Tärkein tavoite on tehdä merkintöjen tulostusprosessista virheetön. Prosessiin sisältyvä merkintöjen verifiointi ja vahvistus auttaa saavuttamaan tämän tavoitteen. Siinä yritykset voivat lukea, verifioida, arvioida ja tarvittaessa kirjata jokaisen tulostetun tarramerkinnän. Automaattinen tarratulostus on välttämätöntä tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta. VDC:ssä uskotaankin, että ilman dynaamisia merkintäprosesseja yksittäisten tarrapohjien päivittäminen ja vahvistaminen käsin olisi liian vaivalloista.

Siirtyminen runsaasti tietoa sisältäviin 2D-viivakoodeihin kasvattaa merkintöjen verifiointi- ja vahvistusratkaisujen tunnettuutta ja investointeja niihin.

Se tapahtuu, kun nämä viivakoodit jatkuvasti osoittavat kykynsä säilyttää enemmän tietoa pienemmässä alassa ja koska 2D-verifiointiratkaisut pystyvät tarjoamaan joustavuutta virheiden seulomisessa. Kehitystä vievät eteenpäin esimerkiksi autoteollisuudessa käytetyt komponenttien jäljitettävyyssovellukset, täsmällinen sarjamerkinnän tai UDI-vaatimusten täyttäminen terveyspalveluissa ja 2D-viivakoodien yleistyminen elintarvike- ja juomateollisuudessa.

Lue lisää Brotherin kujetus- ja logistiikkaratkaisuista täältä.

Lue lisää aiheesta Tehokkuus

Saatat pitää myös

Takaisin alkuun