Varastohenkilö käyttää varsinosturia varastossa.

Teollisuustarratulostimien kasvu, trendit ja ennusteet: mikä lisää kysyntää?

Viivakoodimerkintöjen käyttö on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina erityisesti verkkokaupan yleistymisen ja kasvun, lääkepakkauksien sarjanumeroinnin sekä ajoneuvo-, elintarvike- ja juomateollisuuden laajenemisen myötä.

Tuotteiden sarjanumerointi edistää toimitusketjun yhdenmukaisuutta ja sen tuomat seurantamahdollisuudet parantavat läpinäkyvyyttä. Samaan aikaan verkkokauppa käy kuumempana kuin koskaan.

Nykykuluttajat odottavat saavansa tilaamansa tuotteet mahdollisimman nopeasti ja ilmoitetun toimitusajan mukaisesti, mikä luo verkkokaupan toimijoille ja teollisuuden toimitusketjulle valtavia paineita. Siksi tuotteiden ja lähetysten merkintöjen on oltava täsmällisiä ja lukukelpoisia, ja jatkuvasti kasvavia etiketöintimääriä on pystyttävä hallitsemaan tehokkaasti. Työskentelyn ja tilausten toimittamisen tehostamiseksi tarvitaan strategisia teknologiainvestointeja.

Yksilöllisten ja täsmällisten tuotemerkintöjen ja sarjanumerointien kysyntä on nyt ennätyssuurta, sillä lähetys- ja vastaanottovolyymit ovat kasvaneet valtavasti. Se puolestaan on lisännyt investointeja luotettaviin ja suuria tulostusmääriä kestäviin ja teollisuuskäyttöön tarkoitettuihin etikettitulostimiin.

Automaattisen tunnistuksen ja datankeruuteknologian johtava asiantuntijaorganisaatio VDC Research arvioi hiljattain, että teollisuuskäyttöön tarkoitettujen etikettitulostimien myynti vuonna 2020 oli yli 670 miljoonaa euroa, ja markkinoiden odotetaan kasvavan 840 miljoonaan euroon vuoteen 2025 mennessä.
Viivakoodien käytön merkittävä kasvu lisää myös investointeja teollisuuskäyttöön tarkoitettuihin tulostimiin, joilla voidaan tulostaa etikettejä kiireisissä ympäristöissä. VDC:n tutkimus osoittaa, että erityisen suurta kysyntä on teollisuuden, valmistusteollisuuden sekä kuljetusalan ja logistiikan toimijoiden keskuudessa.

Mikä lisää investointeja teollisuuskäyttöön tarkoitettuihin etikettitulostimiin?

Viisi tärkeintä tekijää, jotka vaikuttavat teollisten etikettitulostimien kysynnän kasvuun:

1.    Pandemia kasvatti viivakoodimerkintöjen tarvett

– Koronapandemia kiihdytti verkkokauppaa kaikilla aloilla siitä huolimatta, että maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa oli suuria häiriöitä. Yritykset siirtyivät vuonna 2020 verkkokauppaan. Tämä lisäsi niiden tarvetta teollisuuskäyttöön tarkoitetuille tulostimille, jotka tulostavat etikettejä lähetyksiin, varaston- ja omaisuudenhallintaan sekä varastojen keräily- ja pakkauslistoja varten. Myynti vetää nyt erittäin hyvin ja jopa paremmin kuin koskaan, mikä on perinteisesti liittynyt varastojen ja toimituskeskusten toimitushuippuihin. Siksi yritysten on tärkeää ylläpitää ajantasaista varastokirjanpitoa, seurata tuotteiden liikkeitä toimitusketjussa ja helpottaa toimitusten jäljitettävyyttä viimeiseen kilometriin asti.

VDC:n hiljattain tekemään tutkimukseen vastanneiden yritysten edustajat mainitsivat odottavansa kasvua erityisesti seuraavien etikettimerkintätyyppien saralla:

  • Valmistusteollisuus – tuotemerkinnät (28 %), lähetystarrat (28 %), tuote-etiketit (12 %)
  • Vähittäiskauppa – tuote-etiketit (40 %), lähetystarrat (16 %), keräyslistat (12 %), tunnisteet ja muut merkinnät (12 %)
  • Kuljetus ja logistiikka – lähetystarrat (56 %), keräyslistat (16 %), nimike/tuote-etiketit (8 %)

VDC:n tutkimuksesta koottu pylväsdiagrammi joka analysoi kuljetus- ja logistiikka-alaa suhteessa teollisuuden tulostininvestointeihin.

2.    Teollisuuskäyttöön tarkoitetut etikettitulostimet ovat edelleen teollisuuden toimitusketjun ykkösvalinta

Valmistusteollisuuden ja jakelutoiminnan suuret volyymit nojaavat pitkälti ja lähes täysin teollisuuskäyttöön tarkoitettuihin tulostimiin, joissa on kovaa käsittelyä kestävä metallirunko ja jotka kestävät käytössä pitkään sekä tuottavat kestäviä ja lujia tarroja. Kun VDC keskusteli yritysten kanssa, jotka jo käyttävät teollisuuskäyttöön tarkoitettuja etikettitulostimia, kävi ilmi, että näillä tulostimilla on minimaalinen rikkoutumisriski, ne tuottavat erittäin laadukkaita tulosteita (riippumatta tulostusmääristä jopa vaativissa olosuhteissa) ja osoittivat siten parasta kokonaissuorituskykyä. Tulostuksen suorituskyky onkin tärkeä investointeja edistävä tekijä erityisesti vaativissa ympäristöissä:

a.    Tulostuslaatu – Etikettien laatu on ensiluokkaisen tärkeää erityisesti, kun otetaan huomioon takaisinveloituksista aiheutuvat suuret kustannukset ja muut lukukelvottomista viivakoodeista ja vastaavista virheistä johtuvat sakkomaksut. Sarjamerkintöjen, runsaasti tietoa sisältävien viivakoodien (kuten GS1 DataMatrix) ja jatkuvasti muuttuvien tietojen tulostuksen myötä tulostuslaatuun liittyvät paineet vain kasvavat.
b.    Tulostimen kestävyys - Koska teollisuuskäyttöön tarkoitettuja tulostimia käytetään usein vaativissa olosuhteissa, tulostimen rungon tulee kestää kulutusta ja ääriolosuhteita, erityisesti pölyä, likaantumista ja kovaa käsittelyä.

3.    Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen tulostimien käyttö ei rajoitu vain vaativiin käyttöympäristöihin

– Vähittäiskaupan merkintäkäytännöt ovat mullistuneet monikanavastrategioiden yleistymisen mukanaan tuomien toiminta- ja teknologiavaatimusten myötä. Pakkaus- ja lavamerkinnät, myymälätoimitukset, mikrotoimituskeskuksien luominen ja verkko-ostosten myymälänoudot kasvattavat teollisuuskäyttöön tarkoitettujen etikettitulostimien tarvetta. Varastotiloissa käytettävien merkintöjen vaatimukset ja määrät ovat kasvaneet ennätysmäisesti, mikä on saanut vähittäiskaupan yritykset tekemään strategisia investointeja teollisuuden tulostusratkaisuihin sekä myymälöissä että varastoissa.

4.    Vaatimustenmukaisuuden noudattaminen lisää käyttöönoton tarvetta

– Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen etikettitulostimien käyttöönottoa ja yleistymistä lisäävät yritysten pyrkimyksiä parantaa jäljitettävyyttä ja toimimista alati muuttuvien asiakkaiden, lainsäädännön ja alan vaatimusten mukaisesti. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi biotieteet sekä elintarvike- ja juomateollisuus. Lisäksi erilaiset ohjelmistoinvestoinnit auttavat yrityksiä automatisoimaan merkintäprosessiaan vähentääkseen virheiden määrää ja säännösten rikkomuksia.

5.    Edulliset hinnat tuovat laitteet yhä suuremman joukon ulottuville

– Tulostintoimittajat ovat viime aikoina laajentaneet teollisuuskäyttöön tarkoitettujen tulostimiensa valikoimaa. Nyt tarjolla on myös keskihintaisia malleja, mikä mahdollistaa tulostininvestoinnit entistä useammille segmenteille. Käyttäjät kuitenkin ymmärtävät, että tämän luokan tulostimien hintatasoon vaikuttaa tulostimien kestävyys ja se, että ne on tehty kestämään erittäin suuria tarramääriä.

Teollisuuskäyttöön tarkoitetut etikettitulostimiset ovat osa isompaa kokonaisuutta

Mikään yksittäinen laite ei ole yksinään kattava ratkaisu. Staattiseen dataan perustuvat tarraetiketit aiheuttavat sekaannuksia ja kasvattavat virheiden mahdollisuutta tämän päivän erittäin dynaamisessa tuotanto- ja toimitusketjussa. Virhemerkintöjen mahdollisuus kasvaa, jos toiminnassa luotetaan staattisiin tietokantoihin tai tarrapohjiin, erityisesti koska niiden muokkaaminen, ylläpito ja päivittäminen on hankalaa. Viime kädessä tämä johtaa virheelliseen sisältöön etiketeissä.

Tarramerkinnöistä on tullut kriittisen tärkeää toimitusketjun hallinnan ja jäljitettävyyden kannalta. Se myös korostaa automaation tarvetta ja sertifioitua integrointia luotettaviin datalähteisiin.

Yritykset haluavat korjata läpinäkyvyyden puutteet raaka-aineiden hankinnasta tuotantoon ja maailmanlaajuiseen jakeluun. Siksi ne pyrkivät tuotteiden parempaan jäljitettävyyteen koko toimitusketjussa. Sitä mukaa kuin jäljitettävyyden vaatimukset kiristyvät, yritykset vaativat dynaamisia ratkaisuja, jotka voidaan integroida aukottomasti erilaisiin järjestelmiin ja joiden avulla voidaan tehdä yhteistyötä yhdenmukaisesti eri puolilla maailmaa sijaitsevien toimipaikkojen kesken.

Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen tulostimien käyttöönotto ja käytön laajentaminen johtaa VDC:n arvion mukaan siihen, että yritykset alkavat selvittää, missä määrin investoinnit ovat skaalautuvia ja integroitavissa yritysten datajärjestelmiin. Koska teollisuuskäyttöön tarkoitettujen etikettitulostimien käyttöikä on usein jopa yli kuusi vuotta, tuotteen valinnassa ennen investointia on tärkeää ottaa huomioon myös tuotteen elinkaaren kattavan tuen sekä etähallinnan ja -seurannan saatavuus.

Globalisaatio muuttaa tapaa, jolla yrityksissä suhtaudutaan teknologiainvestointeihin. Nyt yritykset haluavat kestäviä pöytämallisia tulostimia, jotka kestävät vaativissa teollisuusympäristöissä (kaikkialla maailmassa) ja joilla voidaan tulostaa tuhansia etikettejä päivässä. Kuluttajat odottavat jatkuvasti nopeampia toimitusaikoja, mikä myös kasvattaa investointeja dynaamisiin ja suurikapasiteettisiin etikettitulostusratkaisuihin, joita voidaan käyttää omaisuuden ja varastotilanteen ajantasaiseen seurantaan sekä läpinäkyvyyteen aina toimituksen viimeiselle kilometrille asti.

Lue lisää Brotherin teollisuuskäyttöön tarkoitetuista etikettitulostimista.

Lue lisää aiheesta Tehokkuus

Saatat pitää myös

Takaisin alkuun