Yhteiskuntavastuu

 

A. Oikeudenmukaiset työolosuhteet

Brother-konserni ymmärtää oikeudenmukaisten työskentelyolosuhteiden merkityksen ja kunnioittaa työntekijöitään, odottaen myös heidän sekä konsernin työllistämien henkilöiden ("yhteistyökumppaneiden") toimivan samalla tavoin.

 

1. Syrjintä ja häirintäkielto

Brother-konserni ei hyväksy syrjintää tai ahdistelua ja kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin:
(1) ei syrji ketään esimerkiksi rodun, sukupuolen, iän, seksuaalisen suuntautumisen, raskauden, poliittisten yhteyksin, liiton jäsenyyden, siviilisäädyn, kansallisuuden, etnisen taustan, uskonnon tai vamman perusteella; tai
(2) ei loukkaa ihmisarvoa osallistumalla ihmisarvoa loukkaavaan ahdisteluun tai hyväksikäyttöön (millään perusteella tai missään muodossa), ruumiilliseen rangaistukseen, henkiseen tai fyysiseen pakkokeinoon tai kyseisen kohtelun uhkaan.

 

2. Oikeuden- ja lakienmukaiset työskentelykäytännöt

Brother-konserni noudattaa kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä, toimeenpanevien viranomaisten ohjeita tai asianmukaisen paikallisen toimialan työsuhdekäytäntöjä, mukaan lukien työajat, palkka ja edut (kuten vähimmäispalkka) sekä ylityö.

 

3. Liittoihin kuulumisen vapaus

Brother-konserni kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia kaikissa maissa, joissa sillä on liiketoimintaa, liittoutua vapaasti muiden kanssa, liittyä tai olla liittymästä liittoihin, käyttää työsuhdeneuvontaa sekä liittyä työntekijöiden neuvostoihin paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.

 

4. Lapsityövoima ja pakkotyö

Brother-konserni ei suvaitse laittoman työvoiman käyttöä tai itse käytä laitonta työvoimaa. Brother-konserni kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin:
(1) pakkotyövoiman tai ei-vapaaehtoisen vankilatyövoiman käyttö;
(2) työsuhteen ehtona on, että yhteistyökumppanit esittävät Brotherille viranomaisen myöntämän henkilötodistuksen, passin tai työluvan (lukuun ottamatta tilapäistä henkilöllisyyden vahvistusta tai valtionhallinnon muodollisuuksia);
(3) ei tietoisesti työllistä ketään alaikäistä, joka on vielä oppivelvollinen paikallisten lakien nojalla;
(4) alle 15-vuotiaiden (tai 14-vuotiaita, jos maan laki sen sallii) työllistäminen tietoisesti
(5) alle 18-vuotiaiden yhteistyökumppaneiden käyttö työhön, joka saattaisi vaarantaa heidän terveytensä tilapäisesti.

 

5. Selkeästi määritetyt kurinpitokäytännöt

Brother-konserni määrittää selkeät kurinpitokäytännöt sekä -toimenpiteet ja tiedottaa näistä käytännöistä ja toimenpiteistä työntekijöitään.

 

6. Vihjejärjestelmä

Kunkin Brother-konserniin kuuluvan yrityksen tulee luoda vihjejärjestelmä ja kannustaa yhteistyökumppaneita ilmoittamaan näiden periaatteiden, muiden yrityskäytäntöjen sekä paikallisten lakien ja säädösten rikkomisesta. Brother-konserni ei valtuuta yhteistyökumppaneita ryhtymään toimiin sellaisia henkilöitä vastaan, jotka ilmoittavat rikkomuksesta hyvässä uskossa. Lisäksi sen tulee paikallisten lakien niin salliessa ja tilanteen mukaisesti varmistaa vihjeiden antajien anonyymius.


 

B. Terveys ja turvallisuus

1. Terveys ja työturvallisuus

Brother-konserni noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja ja asetuksia varmistaakseen turvallisen ja työhyvinvointia tukevan työympäristön. Siksi Brother-konserni kiinnittää huomiota seuraaviin:
 
(1) arvioi ja hallitsee mahdollisia turvallisuusriskejä, mukaan lukien fyysisesti vaativaa työtä, sähköä ja muita energianlähteitä, tulta, ajoneuvoja ja altistumista kemikaaleille sekä muille biologisille ja fyysisille aineille;
(2) tarjoaa oikein suunniteltuja ja hyvin ylläpidettyjä työpaikkoja sekä asianmukaisia suojavarusteita;
(3) tarjoaa jatkuvaa koulutusta ja järjestelmiä, jotka on suunniteltu estämään, hallitsemaan, seuraamaan ja raportoimaan työpaikan loukkaantumiset sekä sairastumiset; ja
(4) toteuttamalla strategioita ja reagointitapoja hätätilanteisiin ja -tapahtumiin, mukaan lukien evakuointitoimet, harjoitukset ja palautumissuunnitelmat.

 

2. Jätehuolto, ruoka ja asuminen

Brother-konserni tarjoaa työntekijöilleen sekä tiloissaan työskenteleville yhteistyökumppaneilleen puhtaat WC-tilat, veden sekä ruokailutilan.
 
Asuntolat, jos niitä tarjotaan, ovat hyvin ylläpidettyjä ja niissä on asianmukaiset hätäuloskäynnit, kuuma suihkuvesi, lämmitys, ilmastointi sekä henkilökohtainen tila paikallisten standardien mukaisesti.


 

C. Ympäristö

Brother-konserni on luonut ympäristöpolitiikan, jonka tavoitteena on pienentää yrityksen aiheuttamaa ympäristövaikutusta. Autamme yhteiskuntaa kestävän kehityksen saavuttamisessa ja huomioimme ympäristön kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla tuotteidemme koko elinkaaren ajan, suunnittelusta tuotekehitykseen, valmistukseen, asiakkaan käyttöön, sekä laitteiden kierrättämiseen niiden elinkaaren päätyttyä.
 
Brother-konsernin tuotteilla on niiden vaatimat ympäristöluvat ja konsernissamme noudatetaan sekä paikallista että kansainvälistä ympäristölainsäädäntöä, joka rajaa tiettyjen kemikaalien käyttöä. 


 

D. Eettisen ja hyvän liiketavan mukaiset käytännöt

Brother-konserni toimii eettisesti kaikilla toimintansa osa-alueilla.

1. Reilu kaupankäynti

Brother-konserni toimii kilpailua koskevien rajoitusten mukaisesti ja noudattaa kilpailulainsäädäntöä kaikissa maissa, joissa konsernillamme on toimintaa. Konsernimme ei myöskään osallistu toimiin, jotka rajoittavat tai vääristävät vapaata ja reilua kilpailua.
Tuotteita ja palveluita ostaessaan Brother valitsee toimittajat puolueettomasti ja reilusti.

 

2. Asianmukainen mainostaminen

Brother-konserni noudattaa mainonnan eettisiä ohjeita, eikä tietoisesti käytä mainonnassaan harhaanjohtavia tai epätarkkoja argumentteja.

 

3. Epäreilu etu

Brother-konserni ei osallistu minkäänlaiseen korruptioon, kiristykseen tai kavallukseen. Lahjuksia tai muunlaisia tapoja hankkia kohtuutonta tai sopimatonta etua ei tule tarjota tai hyväksyä.

 

4. Virheettömän yritystiedon raportointi

Brother-konserni lähettää tietoa ja raportoi pyydetyn tiedon, kuten tilinpäätöstiedot viipymättä ja virheettömästi sekä säilyttää tietoja asianmukaisesti.
 
Brother-konserni kertoo taloudellisesta tilastaan ja antaa tarkkaa tietoa liiketoiminnastaan osakkeenomistajilleen, sijoittajilleen sekä rahoituslaitoksille, jotta investointipäätökset voidaan tehdä tietoon perustuen ja soveltuvien lakien ja säädösten mukaisesti.
 
Lisäksi Brother-konserni edellyttää, että yhteistyökumppanit varmistavat, että heidän henkilökohtaiset mielipiteensä ja kannanottona sanoma- ja aikakausilehdissä, radiossa tai televisiossa, videolla tai internetin kautta, eivät anna sellaista kuvaa, että kyseinen henkilö puhuu tai toimii Brotherin edustajana.

 

5. Tiedonhallinta

Brother-konsernilla on tarkka tiedonhallintajärjestelmä joka varmistaa, että luottamukselliset tiedot säilyvät luottamuksellisina, eikä tieto siirry luvattomasti muihin organisaatioihin, asiakkaillemme tai kolmansille osapuolille.

 

6. Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen

Brother-konserni kunnioittaa asiakkaidensa, yritysyhteyshenkilöidensä sekä yhteistyökumppaniensa yksityisyyttä ja on kehittänyt turvatoimia, jotka on suunniteltu rajoittamaan heidän henkilökohtaisten tietojensa käyttöä paikallisten tietosuojalakien mukaisesti. Brother-konserni suojelee henkilökohtaisia tietoja, mukaan lukien henkilökohtaista dataa sekä sen asiakkaiden ja työntekijöiden luetteloita, eikä valtuuta yhteistyökumppaneita jakamaan henkilökohtaisia tietoja, ellei jakamista tehdä paikallisten tietojen suojaamisen lakien ja soveltuvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti tai muuten saadulla luvalla tilanteen mukaisesti.
 

7. Sisäpiirikauppojen vastainen käytäntö

Yhteistyökumppanit eivät saa osallistua laittomiin sisäpiirikauppoihin. Laiton sisäpiirikauppa on yleisesti ottaen kaupankäyntiä arvopapereilla, joista kaupankäyjällä on joitakin olennaisia ei-julkisia tietoja.
 

8. Immateriaalioikeuksien suojaaminen

Brother-konserni pyrkii suojaamaan, ylläpitämään ja laajentamaan Brother-konsernin immateriaalioikeuksia (mukaan lukien mm. patenttioikeudet, tavaramerkkioikeudet ja tekijänoikeudet), ja Brother-konserni kunnioittaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Brother-konserni ja yhteistyökumppanit eivät tahallisesti loukkaa muiden immateriaalioikeuksia.


 

E. Hallintajärjestelmä näiden periaatteiden toteuttamista varten

Brother-konserni perustaa hallintajärjestelmän näiden periaatteiden toteuttamista varten seuraavasti:
(1) kukin Brother-konserniin kuuluva yritys määrittelee omat käyttäytymissääntönsä, jotka yhdessä muiden yrityssääntöjen kanssa noudattavat näitä periaatteita ja edellyttää sen yhteistyökumppaneiden noudattavan kyseisiä sääntöjä;
(2) kukin Brother-konserniin kuuluva yritys määrittää organisaationsa mukaisesti mikä osasto on vastuussa sen käyttäytymissääntöjen toteuttamisesta;
(3) kukin Brother-konserniin kuuluva yritys antaa työntekijöilleen säännöllistä käyttäytymissääntöjen noudattamiseen liittyvää koulutusta;
(4) kukin Brother-konserniin kuuluva yritys suorittaa säännöllisen auditoinnin varmistaakseen näiden periaatteiden noudattamisen; ja
(5) kukin Brother-konserniin kuuluva yritys korjaa nopeasti määräaikaisissa auditoinneissa havaitut puutteet.
Brother Industries Ltd:n lakiasiainosaston ylempi johto vastaa siitä, että kukin Brother-konserniin kuuluva yritys toteuttaa näitä periaatteita ja hallintajärjestelmiä, sekä käy läpi hallintajärjestelmän tilan säännöllisesti.